Informacje BIP

Z darami na Ukrainę

15-04-2022

W czwartek 14 kwietnia br., jeszcze przed Wielkanocą, zostały dostarczone dary na Ukrainę z gminy Ropczyce więcej

Na wakacjach remont krytej pływalni

13-04-2022

12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach została podpisana umowa na remont instalacji technologii uzdatniania wody... więcej

Rocznica mordu katyńskiego

13-04-2022

13 kwietnia 2022 r. w rocznicę mordu katyńskiego oraz tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem,... więcej

Życzenia świąteczne

13-04-2022

Życzenia świąteczne od Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce więcej

206 500 tys. zł na zakup komputerów

11-04-2022

31.03.2022 r. Gmina Ropczyce podpisała, z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę dotyczącą realizacji projektu grantowego w... więcej

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji

06-04-2022

4 kwietnia 2022 r. burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przyznające... więcej

Ropczyce dla Ukrainy

05-04-2022

W niedzielę 3 kwietnia, w hali sportowej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach, odbył... więcej

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

01-03-2021

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie... więcej

Nabór wniosków w ramach projektu grantowego

04-04-2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

04-04-2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem... więcej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych...

31-03-2022

LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem środków na... więcej

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym

28-03-2022

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym, który odbędzie się 3 kwietnia więcej

Aktualności

Planowanie rozwoju gminy 2005-2013.

15-05-2005

 

Przyjazny Urząd

„Planowanie rozwoju gminy”

Planowanie strategiczne to systematyczna metoda radzenia sobie ze zmianami, budowania konsensusu obejmującego całą społeczność oraz tworzenia wspólnej wizji lepszej przyszłości gospodarczej. Jest to proces twórczy, którego celem jest zidentyfikowanie najważniejszych zjawisk oraz uzgodnienie wiarygodnych celów, zadań i planów działania. Planowanie strategiczne jest również ważnym narzędziem służącym zbliżeniu liderów gospodarczych oraz władz miejskich czy gminnych w celu stworzenia partnerskich inicjatyw publiczno-prywatnych służących poprawie klimatu gospodarczego oraz konkurencyjnej pozycji gminy.

Rodzaje dokumentów o charakterze strategicznym funkcjonujących w Gminie Ropczyce.

 

Najważniejszy dokumentem, który jest bazą do przygotowywania innych dokumentów o charakterze planistycznym i operacyjnym jest Strategia Rozwoju Gminy Ropczyce na lata 2004 – 2011.

Prace nad tym dokumentem rozpoczęły się w grudniu 2003r. powołaniem stosownego Zespołu Operacyjnego. Dokonał on gruntownej oceny realizacji działań ujętych w dotychczas obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy 1997-2005. Na podstawie wniosków z oceny określono kluczowe czynniki, które determinowały przygotowanie nowego dokumentu; wejście Polski w struktury UE, realizację najważniejszych przedsięwzięć ujętych w strategii, nowe źródła finansowania, nowe warunki regionalne oraz nowe dokumenty strategiczne o charakterze ponadlokalnym.

Do współpracy przy przygotowywaniu projektu strategii zaproszono przedstawicieli lokalnej administracji, instytucji, środowisk gospodarczych i organizacji pozarządowych. Ostatecznie po 4 miesiącach prac i konsultacji, projekt dokumentu przedstawiono na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2004roku.

Najważniejsze elementy Strategii Rozwoju Gminy Ropczyce na lata 2004-2011.

Misja wewnętrzna

„Misją gminy Ropczyce jest długofalowe wszechstronne działanie na rzecz zwiększenia szans życiowych każdego młodego człowieka”.

Jest skierowana do wewnątrz, do społeczności lokalnej i jej liderów, by brali ją pod uwagę podejmując decyzje ważne dla życia całej wspólnoty.

 

Misja zewnętrzna

To hasło, slogan reklamowy - Ropczyce – U nas młodzież ma szansę, ma wskazywać na Ropczyce jako miejsce gdzie troszczymy się szczególnie o młodzież, gdzie tworzy się warunki dla jej rozwoju i kształtowania postawy obywatelskiej.

 

Obszary i cele strategiczne.

Obszar: Rozwój społeczny

Cel 1. Przeciwdziałanie bezrobociu ludzi młodych

Cel 2. Mobilizacja społeczna mieszkańców

Cel 3. Organizowanie i promowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie

 

Obszar: Rozwój gospodarczy

Cel 1. Zagospodarowanie przestrzenne pod potrzeby rozwoju gospodarczego

Cel 2. Promocja instrumentów wspierania rozwoju przedsiębiorczości

Cel 3. Transfer nowoczesnych technologii

 

Obszar: Ekologia

Cel 1. Racjonalizacja systemu odbioru odpadów komunalnych

Cel 2. Promocja energetyki opartej o odnawialne źródła energii

Cel 3. Promocja i edukacja na rzecz rolnictwa ekologicznego i ekoturystyki

 

Strategia rozwoju jest dokumentem „żywym” to znaczy podlegającym modyfikacjom pod wpływem zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Co roku, zespół monitorujący, dokonuje podsumowania realizowanych działań, pod kątem zapisów ujętych w dokumencie programowym. Wnioski wypływające z tej analizy mogą stanowić podstawę do dokonania zmian, oczywiście po uprzednim zaaprobowaniu przez Radę Miejską.

 

Prócz omawianej tutaj strategii rozwoju, w Gminie funkcjonuje jeszcze dwa inne dokumenty o charakterze planistycznym: Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004 – 2008 oraz Plan Rozwoju Lokalnego 2005-2013.

 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: