Informacje BIP

XIII Sesja Rady Miejskiej w Ropczycach

16-08-2019

W środę, 14 sierpnia miała miejsce trzynasta sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Podczas posiedzenia radni przyjęli między innymi... więcej

Nowy okres świadczeniowy w Gminie Ropczyce

14-08-2019

Informacja o świadczeniu wychowawczym 500+ na okres zasiłkowy 2019-2021 więcej

Profil Zaufany potwierdzisz w naszym urzędzie

13-08-2019

Urząd Miejski w Ropczycach dołączył do grona urzędów, w których funkcjonuje Punkt Potwierdzający Profil Zaufany więcej

Kolejne drogi do remontu

07-08-2019

Samorząd Ropczyc inwestuje w kolejne drogi. Tym razem zadanie związane jest z budową i modernizacją dwóch odcinków dróg... więcej

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

07-08-2019

Burmistrz Ropczyc informuje, że w terminie od dnia 26 sierpnia do dnia 15 września 2019 r. (w przypadku uczniów szkół... więcej

W Lubzinie i na os. Chechły powstaną nowe strefy...

05-08-2019

Jeszcze w tym roku nowe strefy sportowo-rekreacyjne powstaną w Lubzinie i przy ulicy Strażackiej w Ropczycach. więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali do oddania w najem.

01-08-2019

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali do oddania w najem. więcej

75. rocznica Powstania Warszawskiego

31-07-2019

Informujemy, że w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w czwartek 1 sierpnia 2019 roku, o godz. 17.00 włączone zostaną... więcej

Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

19-04-2019

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 5 Gmin” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo 5 Gmin” (gminy: Czarna (powiat dębicki), Dębica, Iwierzyce, Ropczyce, Sędziszów Młp.) oraz Lokalnej Grupy Działania „Lider Dolina Strugu” (gminy: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn).

Fotografia konkursowa musi tematycznie nawiązywać do obszarów Lokalnych Grup Działania. Motywem przewodnim są miejsca atrakcyjne turystycznie. Zdjęcia biorące udział w konkursie powinny ukazywać walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe, turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego konkursem.

Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Prace mogą być zarówno czarno-białe, jak i kolorowe. Dozwolone jest edytowanie, mające na celu wydobycie znaczenia zdjęć (np. kadrowanie, kontrast, nasycenie barw). Zabroniony jest fotomontaż. Zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane. Autor zdjęć ma obowiązek złożyć formularz zgłoszenia udziału w konkursie fotograficznym wraz z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do przekazanych zdjęć, a także przedłożyć zgodę na ich nieodpłatne opublikowanie w celach marketingowych i informacyjnych. Wymagana jest zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych. W przypadku nieletnich uczestników konkursu oświadczenia w ich imieniu składają rodzice lub opiekunowie prawni.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy złożyć w biurze LGD Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach lub nadesłać pocztą do dnia 15 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do biura LGD) na adres: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 5 Gmin”, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, z dopiskiem Konkurs fotograficzny LGD. Prace przekazywane pocztą należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Na najlepszych uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: